สืบค้นบทความวารสารไทย
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง


เวลาเปิดทำการสำนักวิทยบริการ
ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 9 พ.ค. 57
จันทร์ – ศุกร์: เวลา 08.30 – 19.30 น. 
เสาร์: เวลา 09.00 – 20.00 น. 
อาทิตย์: เวลา 09.00 – 17.00 น.
Library Hour
24th Mar - 9th May.2014
Mon.-Fri.: 08.30 am. – 08.30 pm. 
Sat.: 09.00 am. – 08.00 pm. 
Sun.: 09.00 am. – 05.00 pm.
 

 

ตารางจัดอบรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มข.
   - นำชมห้องสมุด (Library Tour)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   - การสืบค้นข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
แนะนำบริการและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Instruction on Web)
   - บริการทรัพยากรและการใช้ห้องสมุด (Library Tour)   
   - การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Online Database)
   - การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัย (Zotero)
   - แบบสมัครเข้าอบรมฐานข้อมูล
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 . สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 043-202541 , โทรสาร : 043-202543  รายละเอียดเบอร์โทรติดต่อภายในเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
อีเมล์ library@kku.ac.th   http://www.library.kku.ac.th/