highlight-bg4.jpg

     CIP เป็น บริการที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันหรือระบบ LC การกำหนดหัวเรื่องเพื่อใช้ในการสืบค้นและลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2 และผู้จัดทำทราบว่าสิ่งพิมพ์ของตนถูกจัดเก็บที่หมวดหมู่ใดภายในห้องสมุดและบริการขอเลข ISBN ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆ ฉบับครั้งที่พิมพ์ (Edition) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำยังคงให้ใช้เลขเดิม แม้ปีพิมพ์หรือราคาจะเปลี่ยนไปก็ตาม หนังสือชื่อเดียวกันผลิตในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น พิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อน จะต้องให้เลข ISBN ต่างกัน

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

        อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัีย และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

• สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN ได้แก่:
1. หนังสือทั่วไป
2. สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป วีดิทัศน์)
3. แผนที่
4. สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์
5. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
6. วีดิทัศน์
7. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
8. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา

• สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN
1. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ
2. รายงานวิจัยของหน่วยงาน
3. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
4. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์
5. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
6. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่างๆ
7. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
8. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
9. บัตรอวยพร บัตรคำ

 

 

• หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN
1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

การพิมพ์เลข ISBN ทำได้ 2 รูปแบบ คือ ISBN 978-974-13-3479-6 หรือ ISBN 978 974 13 3479 6

ตำแหน่งที่พิมพ์ในตัวเล่ม
- หลังหน้าปกใน
- มุมล่างของปกหลัง
- มุมล่างของสันหนังสือ 

- ปกหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ ดำเนินการดังนี้

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ด้วยตนเอง
1. ให้ผู้ขอ download แบบขอรับบริการการขอเลข ISBN และ CIP

2. นำแบบคำขอใช้บริการ ที่กรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์เรียบร้อย ไปติดต่อที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 42629 หรือ โทร. 42630

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ผ่านออนไลน์

1. ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วน คลิกที่ แบบขอรับบริการการขอเลข ISBN และ CIP
2. ส่งไฟล์แบบคำขอใช้บริการ โดยคลิกที่ บันทึกข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะส่งไปดังนี้

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ คุณกิตติยา สุทธิประภา  e-mail: 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โทรศัพท์ภายใน 42630 โทรศัพท์ภายนอก 043-202545 ต่อ 42630

กรณีติดต่อขอบริการ CIP ผ่านออนไลน์
ผู้ขอกรอกรายละเอียดลงในแบบคำขอ ที่ แบบขอรับบริการทำข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรม (CIP)

การรับเลข ISBN

เมื่อได้รับเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว ผู้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งผู้ขอผ่านทาง e-mail การส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN ผู้ใช้บริการจัดส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN จำนวน 4 เล่ม ที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 42629 หรือโทร. 42630