ภาษาไทย | English

แบบประเมินการสอน เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558

วัตถุประสงค์: Objective:  เพื่อประเมินความพึงพอใจการสอนนักศึกษา เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

คำชี้แจง: Direction:  ให้นักศึกษาตอบคำถามให้ครบทุกข้อโดยเลือกตอบข้อที่ตรงกับความรู้สึกมากที่สุด

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไปSection 1 - 

1. เพศ
2. สายวิชา

ส่วนที่ 2 - ระดับความพึงพอใจ Section 2 - 

3. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความน่าสนใจของหัวข้อที่จัด
2. ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
3. การนำไปใช้ประโยชน์/นำไปประยุกต์ใช้งาน
4. ความพึงพอใจด้านผู้สอนและการถ่ายทอด
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความชัดเจน ตรงประเด็นตรงตามหัวข้อที่ระบุ
2. ความรอบรู้ในเนื้อหา/องค์ความรู้
3.ความสามารถในการถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย
4. สื่อ/เทคนิคที่ใช้ประกอบการบรรยาย
5. ความพึงพอใจด้านการจัดการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมด้านสถานที่
2. ความเหมาะสมด้านเวลา
6. ภาพรวมของการสอน/ฝึกปฏิบัติ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
น้อยที่สุด มากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ