สืบค้นสารสนเทศ
• สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
• ฐานข้อมูล E-Thesis
• ฐานข้อมูล E-Journal
• ฐานข้อมูล E-Database
• ฐานข้อมูล E-Books
• ฐานข้อมูล E-Clipping
• ฐานข้อมูล CD-ROM Online
• ฐานข้อมูลทดลองใช้งานและฟรี
• รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
• ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่พัฒนา
• รายชื่อหนังสือใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รายชื่อหนังสือใหม่
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• รายชื่อหนังสือใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   
 ห้องสมุดคณะ
• คณะเกษตรศาสตร์
• คณะศึกษาศาสตร์
• คณะเทคนิคการแพทย์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะทันตแพทยศาสตร์
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะแพทยศาสตร์
• คณะเภสัชศาสตร์
• คณะสาธารณสุขศาสตร์  
• คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• วิทยาเขตหนองคาย
 LINK ต่างๆ

 

แบบฟอร์มบริการทรัพยากรสารสนเทศ Document Delivery ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน และอีเมล์ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
เลือกห้องสมุดคณะต้องการ :

หอสมุดกลาง คณะเกษตรศาตร์   คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย     ชื่อผู้ใช้บริการ :      * ( กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลผู้ใช้บริการ)
อี-เมล์ผู้ใช้บริการ      * (กรุณาระบุอีเมล์ด้วยเพื่อที่จะได้ติดต่อกลับ)
รหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด :      * ( กรุณาระบุเลขบัตรสมาชิก 14 หลัก )
ตำแหน่ง :      * ( กรุณาระบุ )
สถานภาพ :    อาจารย์       ข้าราชการ      พนักงานของรัฐ      นักศึกษาปริญญาโท      นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาตรี (ที่มีหลักสูตรการเรียนมากกว่า) :
  ปีที่ 5   
   ปีที่ 6  
รหัสนักศึกษา :
ภาควิชา/หน่วยงาน : * คณะ :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : *

วัตถุประสงค์ที่ขอใช้ทรัพยากรเพื่อ :
   การวิจัย    การสอน    บริการวิชาการแก่สังคม
   การเขียนบทความ    การเขียนตำรา     การทำรายงาน 
   การทำวิทยานิพนธ์     อ่านค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องเรียน    นันทนาการ

1. ชื่อผู้แต่ง * เลขเรียกหนังสือ *
  ชื่อเรื่อง *    
2. ชื่อผู้แต่ง * เลขเรียกหนังสือ *
  ชื่อเรื่อง *    
3. ชื่อผู้แต่ง * เลขเรียกหนังสือ *
  ชื่อเรื่อง *    
4. ชื่อผู้แต่ง * เลขเรียกหนังสือ *
  ชื่อเรื่อง *    
5. ชื่อผู้แต่ง * เลขเรียกหนังสือ *
  ชื่อเรื่อง *    

จุดรับทรัพยากรสารสนเทศ : สำหรับคณะที่มีห้องสมุดคณะ (เลือกรับบริการที่ห้องสมุดคณะ ) :

จุดรับทรัพยากรสารสนเทศ : สำหรับคณะที่ไม่ห้องสมุดคณะ (เลือกรับบริการที่งานสารบรรณคณะ ) :

กรุณากรอกข้อมูล ที่มีข้อมูล * ให้ครบ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน/ศึกษา และ E-mail ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
หากไม่กรอกข้อมูลไม่ครบขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ อี-เมล์ ddservice@kku.ac.th  หรือห้องสมุดคณะทุกแห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น


Copyright © 2006 by webmaster@library.kku.ac.th
Mr. Somphot Phimpongtorn
พัฒนาและออกแบบโดย นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน